Politikat e privatësisë, përdorimit dhe kushtet e faqes

Ky dokument është një marrëveshje e lidhur midis Meshkurti Sh.p.k dhe klientëve përkatës, e cila siguron kushtet e përgjithshme për klientët për të blerë produkte online përmes faqes në internet të sales@meshkurti.com (këtu e tutje referuar si “Kushtet e Përgjithshme”)


Duke bërë porositë dhe blerjen në internet përmes faqes sales@meshkurti.com , ju pranoni pa rezervë të gjitha kushtet e Përgjithshme. Këto kushte të përgjithshme zbatohen për të gjitha shitjet përmes faqes në internet të Meshkurtit, edhe pse produktet dorëzohen në adresën e specifikuar nga Klienti ose kur klientët i blejnë produktet në dyqan. Nëse kushtet e përgjithshme ndryshojnë, ndryshimet përkatëse do të publikohen në këtë faqe në internet. Nëse kushtet e përgjithshme ndryshojnë, këto nuk do të zbatohen më. Në rast se produkteve specifike dhe oferta speciale do të kenë kushte shtesë do të publikohen në faqen e internetit www.meshkurti.com.
Meshkurti nuk do të jetë përgjegjës nëse gjatë lundrimit në këtë faqe në internet mund të shkarkohen produkte të padëshiruara ose të pakonfirmuara nga klienti. Meshkurti nuk do të jetë përgjegjës për problemet që mund të lindin për shkak të mungesës së antivirusit, firewall-it ose shfletuesit të pa azhornuar në kompjuterin e vizitorit gjatë lundrimit edhe në këtë faqe në internet të Meshkurtit. Klientët marrin vetë përgjegjësinë për të përdorur pajisjet dhe programet e duhura për tu mbrojtur nga sulmet e jashtme (viruse, faqe të ndryshme) për të blerë në internet. Meshkurti mund të vendosë në çdo kohë për të pezulluar, ndryshuar ose përfunduar ofrimin e produkteve në internet për shkak të punëve të mirëmbajtjes, për të azhornuar ose përmirësuar faqen e internetit ose për ndonjë arsye tjetër.
Shkelja e këtyre termave dhe kushteve i jep të drejtë Meshkurtit të ndërpresë një blerje në internet dhe të mos i lejojë ata të lundrojnë më në këtë faqe në internet për këto arsye ose të tjera.


Blerja elektronike/Procedura e porosisë
Për të blerë në internet, klienti duhet të jetë mbi 18 vjeç dhe me aftësi të plotë ligjore për të vepruar. Hapi i parë që klienti duhet të ndërmarrë është regjistrimi. Gjatë regjistrimit, klienti duhet të sigurojë emrin, mbiemrin, adresën e tij elektronike dhe fjalëkalimin e tij.
Klienti është i detyruar të sigurojë informacion të vërtetë dhe të saktë, të detyrueshëm për identifikimin e tij. Fjalëkalimi është personal dhe duhet të mbahet konfidencial dhe të mos i zbulohet asnjë personi tjetër. Klienti do të ketë qasje në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit ose në rast se klienti do të bëjë një porosi, ai duhet të identifikohet paraprakisht përmes emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke marrë parasysh që fjalëkalimi nuk shërben për të kryer pagesa. Klienti kryen porosinë përmes procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e hollësishme të porosisë, e cila përmban informacion mbi produktin e porositur dhe çmimin e tij. Meshkurti nuk do të marrë asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të klientit blen ose porosit një person tjetër i cili ka marrë emrin e përdoruesit ose fjalëkalimin me ose pa dijeninë e klientit përkatës.
Verifikimi i të dhënave dhe sigurimi i numrave të kartave bankare të klientit përmban nënshkrim dhe shpreh pranimin e fshehur të të gjitha transaksioneve të bëra nga klienti në faqen e internetit të Meshkurti.
Meshkurti nuk do të marrë asnjë përgjegjësi nëse karta e bankës, detajet e së cilës janë vendosur për të kryer një pagesë deklarohet e vjedhur ose e humbur, në rast se banka përkatëse konfirmon pagesën.
Meshkurti nuk është përgjegjës nëse faqja e internetit nuk funksionon, gjë që mund të vonojë ose parandalojë kryerjen e porosive elektronike, për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të Meshkurtit ose për shkak të punës së mirëmbajtjes të kryer në faqen përkatëse të internetit.


Duke vizituar faqen e internetit www.meshkurti.com, ju, si klient, do të informoheni për tiparet kryesore të produkteve në këtë faqe. Çdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat dhe çmimet e tyre do të shfaqet me specifikime të hollësishme në faqen e internetit. Sidoqoftë, klientët kanë të drejtë të dinë mënyrën e përdorimit ose çdo informacion tjetër që shoqëron produktet e dorëzuara ose të vendosura në produkte ose paketimin e tyre, siç janë udhëzimet për përdorim. Duke marrë parasysh që blerja në mënyrë elektronike nuk ofron aftësinë për të shfaqur udhëzime përdorimi ose dokumente të tjera, Konsumatori mund të zgjedhë t’i njohë ato pasi të jetë dorëzuar produkti i blerë ose mund të vizitojë showroom-in për të parë produktin përkatës.
Interneti ofron një përvojë të ndryshme blerjeje nga blerja në dyqan. Me fjalë të tjera, ne ju informojmë se fotografitë që shfaqen në faqen e internetit për të ilustruar produktet mund të mos shfaqin gjithmonë pamjen dhe karakteristikat e produktit të vërtetë, të tilla si ngjyra, madhësia ose formati, të cilat nuk mund të përkojnë gjithmonë me përshkrimin e produktit, Meshkurti nuk merr asnjë përgjegjësi në rast të ndonjë pasaktësie ose mospërputhjeje në ilustrimin e produktit.
Disponueshmëria e produkteve nënkupton disponueshmërinë në magazinë. Në rast të mungesës së disponueshmërisë së produktit, Meshkurti merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt të jetë e mundur nga kontaktet e tij të vendosura gjatë blerjes në internet, për në çdo rast brenda 48 orëve nga konfirmimi i porosisë. Çmimet e vendosura në faqen e internetit të Meshkurtit janë çmime neto me TVSH të përfshirë. Çmimet e vendosura për produktet nuk përfshijnë kostot e dorëzimit të cilat janë përgjegjësi e Klientit i cili zgjedh dërgimin e produkteve në adresën e specifikuar nga ai. Në rast të ndonjë gabimi në të shkruar për çmimet e një ose disa produkteve, Meshkurti do të njoftojë Konsumatorin për gabimin. Klienti është i lirë të zgjedhë të vazhdojë deri në fund të transaksionit ose ta ndërpresë atë.


Konfirmimi i porosisë
Pasi të keni blerë produktin (et) në mënyrë elektronike, Meshkurti i konfirmon menjëherë klientit marrjen e porosisë. Për më tepër, Klienti do të marrë një mesazh përmes postës elektronike të tij, duke konfirmuar blerjen në mënyrë elektronike dhe përmban informacion mbi produktin, sasinë, çmimin dhe numrin e porosisë.
Porosia e klientit do të konsiderohet e pranuar vetëm pas konfirmimit të saj nga Meshkurti. Porosia e klientit mund të rishikohet nga Meshkurti dhe të konsultohet me Klientin veçanërisht në rast të mungesës së produktit të zgjedhur në faqen e internetit nga klienti.


Mënyra e pagesës
Konsumatori mund të bëjë pagesën me:
1. Pagesë me para në dorë në momentin e dorëzimit të porosisë.
2. Pagesa me llogari bankare.
3. Kartë debiti bankare ose kartë krediti (e çdo lloji).


Nëse Meshkurti e ka të pamundur të kryejë një pjesë të porosisë për arsye që nuk kanë asnjë lidhje me Mershkurtin pagesa e klientit do të ulet me çmimin e produkteve të padërguara dhe tarifat përkatëse të dërgesës, pasi të njoftohen përkatësisht për këto ndryshime.
Shënim: Gjatë pagesës, klienti lidhet automatikisht me serverin e pagesës, pjesë e Sistemit të Kontrollit të Qendrës së Përpunimit të të Dhënave. Të dhënat bankare të klientit, të mbrojtura përmes kriptimit, nuk kalojnë përmes Meshkurti Systems dhe nuk ruhen në këto sisteme.


Dorëzimi i produktit
Dorëzimi i produkteve do të kryhet brenda 15 ditëve nga dita pas konfirmimit të porosisë nga Meshkurti. Në rast të mungesës ose vonesës, ju do të njoftoheni nga Meshkurti për të shtyrë afatin e fundit për dorëzimin. Klienti është i lirë të zgjedhë nëse dëshiron ta pranojë ose anulojë porosinë. Dorëzimi i produktit mund të kryhet vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë. Vonesat në dorëzimin e produkteve ose dështimi i porosisë nuk nënkuptojnë kompensimin e Konsumatorit ose furnitorëve të tij.


Klienti merr përsipër të marrë produktet e dorëzuara në emër të tij ose në emër të personit të cilit i bëhet porosia në adresën e dhënë prej tij gjatë kryerjes së porosisë. Gjatë dorëzimit, Klienti ose personi i autorizuar duhet të provojë identitetin e tij dhe të tregojë konfirmimin e porosisë i cili përmban numrin e porosisë dhe autorizimin në rast tërheqjeje nga një person i tretë.
Gjatë kontrollit të produkteve të dorëzuara, nëse klienti zbulon se ambalazhi ose paketimi i produktit është dëmtuar, produktet mungojnë ose dëmtohen, Klienti duhet të përshkruajë të gjitha vërejtjet e shkruara në aktin e marrjes dhe për të marrë nënshkrimin e transportuesit dhe do të mbajë një kopje të dokumentit. Këto vërejtje duhet të jenë të qarta (përcaktimi i dëmeve) në mënyrë që të merren parasysh nga Meshkurti për produktin zëvendësues.


Nëse Meshkurti ose transportuesi nuk mund të dorëzojë produkte për faj të klientit, siç është respektimi i orarit të caktuar për shpërndarjen e produkteve, mungesa e komunikimit të kushteve të veçanta të hyrjes, Klienti humbet të drejtën për tu rimbursuar për kostot e dorëzimit. Kostot e kthimit të produktit gjithashtu do të zbriten nga rimbursimi i çmimit të produktit. Nëse klienti dëshiron një dërgesë tjetër, ai është i detyruar të paguajë paraprakisht kostot e dërgesës.

Anulimi i porosisë
Klienti ka të drejtë të anulojë porosinë e tij, në rast se Meshkurti nuk përmbush kushtet e dorëzimit të parashikuara në pikën e mësipërme, duke njoftuar me email në sales@meshkurti.com ose në numrin e telefonit të shërbimit +355 6XXXXXXX. Kërkesa për anulim do të konsiderohet nga Meshkurti vetëm nëse përgatitja ose dorëzimi i produkteve të porositura nuk ka ndodhur sipas kushteve të përshkruara në këto Kushte.


Për rastet e mësipërme të anulimit, Klienti do të kompensohet për pagesën e bërë brenda një periudhe prej 30 ditësh që kur kërkesa është marrë nga Meshkurti.
Kthimi i produktit.
Në përputhje me nenin 37 të Ligjit 9902, datë 17 Prill 2008 “Për mbrojtjen e konsumatorit”, Klienti ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata pa ndëshkim dhe pa dhënë ndonjë arsye, brenda një periudhe prej 14 ditësh nga data e dorëzimit të porositur produktet.


Produkti duhet të kthehet në adresën e specifikuar nga Meshkurti, me paketim dhe mbyllje, të mos përdoret dhe të shoqërohet me të gjitha aksesorët, udhëzimet e përdorimit, dokumentet që vërtetojnë blerjen në mënyrë elektronike dhe formën e autorizimit të kthimit të plotësuar; nëse produkti nuk dorëzohet në një mënyrë të përshkruar në këtë pikë, ai nuk do të pranohet nga Meshkurti. Kostot e transportit për kthimin e porosive të anuluara do të mbulohen nga Klienti.


Privatësia dhe të drejtat e autorit
Mbrojtja e privatësisë dhe e të dhënave personale janë çështje të një rëndësie të veçantë dhe Meshkurti është i angazhuar të zbatojë me përpikëri të gjitha kornizat ligjore për respektimin dhe mbrojtjen e tyre, veçanërisht Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, si dhe aktet përkatëse ligjore .
Në përputhje me kornizën ligjore, Klienti ka të drejtë aksesi, korrigjimi, fshirjeje të të dhënave të tij personale ose kundërshtim të përpunimit të tyre. Klienti mund t’i ushtrojë këto të drejta duke dërguar një email në: sales@meshkurti.com. Kjo është faqja zyrtare e Meshkurtit. Të gjithë elementët e përdorur në këtë sit, përfshirë elementët zanorë ose vizualë dhe teknologjinë bazë, mbrohen nga të drejtat e autorit, markat tregtare ose patentat. Ato janë pronë ekskluzive e Kompanisë Meshkurti sh.p.k. Kjo faqe është përdorur në përputhje me Kushtet e Përgjithshme të cilat janë përcaktuar shprehimisht këtu. Klienti ka të drejtë të përdorë këtë faqe vetëm për përdorim personal dhe çdo kopjim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë faqe është i ndaluar.


Shërbimi i produkteve të garancisë
Shërbimet pas shitjes do të ofrohen për të gjitha produktet brenda garancisë. Ky shërbim do të kryhet vetëm në qendrën e autorizuar të shërbimit të Meshkurtit.


Shërbimi ndaj Klientit
Nëse keni pyetje, ankesa ose komente në lidhje me këto terma dhe kushte ose për blerjen tuaj elektronike në shop@meshkurti.com, mos hezitoni të na vizitoni në pikën tonë të shitjes në autostradën Tiranë-Durrës Km 27 ose në e-mail: sales@meshkurti.com.